VISOKA GRAĐEVINSKO · GEODETSKA ŠKOLA BEOGRAD

Samo po VGGŠ

Osnivanje i razvoj Odseka „Visoka građevinsko-geodetska škola“

Odsek „Visoka građevinsko-geodetska škola“ je pravni i suštinski sledbenik Visoke građevinsko-geodetske škole strukovnih studija u Beogradu. Visoka građevinsko-geodetska škola je formirana 01.06.1996. godine, spajanjem tadašnje Više građevinske škole i Više geodetske škole iz Beograda, i od tada je funkcionisala kao jedinstvena obrazovna institucija sa dva odseka: Građevinski i Geodetski.

Viša građevinska škola osnovana je u novembru mesecu 1976. godine, pod nazivom OOUR Viša škola usmerenog obrazovanja građevinske struke u okviru RO Građevinski obrazovni centar, sa još tri OOUR-a: Arhitektonska tehnička škola, Građevinska tehnička škola i Građevinska škola, sa jedinstvenom kadrovskom i računovodstvenom službom u okviru radne zajednice zajedničke službe.

Škola je školovala kadrove koji su dobijali zvanje viši stručni radnik i trajala je četiri semestra. Škola je po tom nastavnom planu i programu upisivala studente zaključno sa školskom 1984/85 godinom. Školske 1986/87 godine Škola postaje Viša građevinska škola i dalje kao OOUR u okviru RO Građevinski obrazovni centar, sve do 1991. godine kada se Centar ukida i svaki OOUR postaje Radna organizacija. Školovanje je trajalo četiri semestra, s tim što su po novom nastavnom planu i programu obrazovani kadrovi imali zvanje INŽENJER GRAĐEVINARSTVA. Školske 1987/88 godine školovanje je prošireno na pet semestara sa istim zvanjem i istim brojem predmeta. Od 1987-2005. godine ukupno je na Građevinskom odseku Više građevinsko-geodetske škole diplomirao 1431 student.

Viša geodetska škola je ustanovljena Zakonom o osnivanju Više geodetske škole (Sl. glasnik Narodne Republike Srbije br. 23/60) od 18.05.1960. godine, a studije su trajale 4 semestra. Školske 1972. godine prelazi se na studije u trajanju od 5 semestara. Studije na Višoj geodetskoj školi (do 1996. godine) i Geodetskom odseku Više građevinsko-geodetske škole (posle 1996. godine)je do kraja 2005. godine sa uspehom završilo 2805 studenata.

Formiranjem Visoke građevinsko-geodetske škole stvoreni su institucionalni, organizacioni, kadrovski i materijalni uslovi za ubrzano usavršavanje nastavnih programa i korišćenje najsavremenije merne i računarske opreme u obrazovanju građevinskih i geodetskih stručnjaka.

Prateći potrebe građevinske i geodetske struke u našoj zemlji, kao i globalne trendove u obrazovanju (Bolonjska deklaracija), škola je izradila Studiju opravdanosti novog nastavnog plana i programa Više građevinsko-geodetske škole u Beogradu u skladu sa Bolonjskom deklaracijom za potrebe dobijanja saglasnosti 2002. godina.

Ministarstvo je svojim rešenjem broj 022-05-128/2002-04 od 14.05.2002. godine dalo saglasnost na predloženi Nastavni plan i program Više građevinsko-geodetske škole u Beogradu, i odobrilo trogodišnje studije (6 semestara) na ovoj Školi.

Osnivanjem Arhitektonskog smera, 2003. godine, Viša građevinsko-geodetska škola je zaokružila proces obrazovanja stručnjaka u tri inženjerske oblasti koje su uzajamno povezane: građevinarstvu, arhitekturi i geodeziji.

Visoka građevinsko-geodetska škola je uspešno sprovela postupak akreditacaje u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i ispunila sve kriterijume shodno Pravilniku o standardima i postupku za akreditaciju visokoškolskih ustanova i studijskih programa („Službeni glasnik RS”, broj 106/06). Na osnovu toga Škola je dobila prvo Uverenje o akreditaciji ustanove kao VISOKA GRAĐEVINSKO-GEODETSKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA, i uverenja o akreditaciji tri studijska programa osnovnih studija: Građevinsko inženjerstvo, Arhitektura i Geodezija - geomatika (odluka Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta br. 612-00-1205/2006-04 od 30.04.2007. godine). Ministarstvo Prosvete Republike Srbije je na osnovu ovog pozitivnog mišljenja Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta izdalo Dozvolu za rad VISOKE GRAĐEVINSKO-GEODETSKE ŠKOLE STRUKOVNIH STUDIJA (broj: 612-00-580/2007-04 od 12.07.2007. godine). Nakon toga VISOKA GRAĐEVINSKO-GEODETSKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA je uspešno ponovo akreditovana 2012. I 2017. godine.

Visoka građevinsko-geodetska škola permanentno sprovodi sve neophodne aktivnosti na daljem poboljšanju kvaliteta nastavnog procesa, prostornih resursa i materijalno-tehničkog obezbeđenja što je doprinelo da sa uspehom prođe i naredne cikluse akreditacije svojih studijskih programa (2012. i 2017. godine). Kao rezultat višegodišnjeg zalaganja, potpune posvećenosti i napornog rada svih zaposlenih, u februaru 2017. godine, Visoka građevinsko - geodetska škola postala je među prvim visokoškolskim ustanovama u Srbiji uspešno akreditovala master strukovne studije (dva studijska progrma: Građevinsko inženjerstvo u visokogradnji i Geodezija-Geomatika.

Po odluci Vlade Republike Srbije broj 022-7976/2019 od 29.08.2019. godine formira se Akademija tehničko-umetničkih strukovnih studija Beograd (ATUSS), kao državna, samostalna visokoškolska ustanova. Odsek Visoka građevinsko-geodetska škola strukovnih studija (VGGŠ) postaje jedan od pet Odseka u sastavu Akademije.

 

Uprava Odseka Visoka građevinsko - geodetska škola

RUKOVODILAC ODSEKA:  dr Marko Mirković

mirkovicmarko@vggs.rs

  • rukovodi, organizuje i koordinira rad i poslovanje Odseka; priprema, saziva i predsedava sednicama Nastavnog-stručnog veća Odseka; rešava studentske molbe, potpisuje pojedinačna akta o pravima studenata i uverenja o diplomiranju studenata; potpisuje pojedinačna akta kojima se rešava o pravima i obavezama iz radnog odnosa zaposlenih, po ovlašćenju predsednika Akademije; odgovoran je za zakonitost rada Odseka; organizuje ostvarivanje nastavnog plana i programa i rukovodi celokupnim procesom rada Odseka i obavlja poslove koji se u skladu sa Zakonom, Statutom Akademije, drugim opštim aktom Akademije, nalogom predsednika Akademije ili drugog ovlašćenog organa Akademije, stave u njegovu nadležnost.

ŠEF GRAĐEVINSKOG PODODSEKA:  dr Iva Despotović

ivadespotovic@vggs.rs

  • rukovodi pododsekom, koordinira rad nastavnika i saradnika na pododseku, kreira i prati ostvarivanje rasporeda nastave, ispita i studentske prakse, obavlja druge poslove po nalogu ili ovlašćenju predsednika Akademije i rukovodioca Odseka VGGŠ.

ŠEF GEODETSKOG PODODSEKA:  dr Slobodan Pandžić

slobodanpandzic@vggs.rs

  • rukovodi pododsekom, koordinira rad nastavnika i saradnika na pododseku, kreira i prati ostvarivanje rasporeda nastave, ispita i studentske prakse, obavlja druge poslove po nalogu ili ovlašćenju predsednika Akademije i rukovodioca Odseka VGGŠ.

RUKOVODILAC PRAVNIH, KADROVSKIH I ADMINISTRATIVNIH POSLOVA - ŠEF KANCELARIJE STRUČNIH SLUŽBI ODSEKA VGGŠ:  Uroš Radovančev, dipl. pravnik

radovancev@gmail.com

  • rukovodi radom kancelarije stručnih službi na Odseku VGGŠ; organizuje, rukovodi, koordinira, prati i kontroliše izvršenje pravnih, kadrovskih, administrativnih i opštih poslova; nadzire i koordinira rad zaposlenih na pravnim, kadrovskim i administrativnim poslovima, poslovima vezanim za studentska pitanja, tehničke, arhivske, poslove održavanja i nabavke, pomoćne poslove, poslove biblioteke, poslove IT-a; prati sprovođenje i usklađenost opštih i pojedinačnih akata sa propisima iz delokruga rada Akademije; prati i priprema opšte akte, ugovore i druge opšte i pojedinačne akte iz oblasti radnih odnosa i delokruga rada Akademije vrši kontrolu njihove realizacije i predlaže preduzimanje pravnih mera; prati i proučava zakone, propise, i stručna mišljenja koja se odnose na delatnost i poslovanje Akademije.