ВИСОКА ГРАЂЕВИНСКО · ГЕОДЕТСКА ШКОЛА БЕОГРАД

Само по ВГГШ

Ценовник услуга школе

АКАДЕМИЈA ТЕХНИЧКО-УМЕТНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД
ОДСЕК ВИСОКА ГРАЂЕВИНСКО - ГЕОДЕТСКА ШКОЛА

НАКНАДЕ ЗА УСЛУГЕ КОЈЕ ПРУЖА ШКОЛА
школска 2024/2025. година

Р.б. ШКОЛАРИНА Износ (РСД)
1 ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ - ГРАЂЕВИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО - 60 ЕСПБ
ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ - ГЕОДЕЗИЈА-ГЕОМАТИКА - 60 ЕСПБ
84.000
2 ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ - АРХИТЕКТУРА - 60 ЕСПБ 90.000
3 МАСТЕР СТУДИЈЕ - ГРАЂЕВИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО У ВИСОКОГРАДЊИ- 60 ЕСПБ
МАСТЕР СТУДИЈЕ - ГЕОДЕЗИЈА-ГЕОМАТИКА - 60 ЕСПБ
144.000
4 МАСТЕР СТУДИЈЕ - АРХИТЕКТУРА - 60 ЕСПБ 165.000
Студент који се финансира из буџета, уписује онолико предмета колико је потребно да се оствари најмање 60 ЕСПБ бодова а ЕСПБ бодове које упише преко тог броја плаћа по вредности ЕСПБ бода.

Студент који се сам финансира, плаћа школарину по вредности ЕСПБ бодова за предмете које уписује.

ОБНОВА ГОДИНЕ:
На основим студијама плаћа се по вредности ЕСПБ бодова који се уписују с тим да студенти који обнављају трећу годину не плаћају ЕСПБ бодове за завршни рад и стручну праксу.
На мастер студијама се приликом обнове ЕСПБ бодови плаћају у вредности од 50% пуног износа (цена по боду 1.200 РСД). Сви студенти мастер студија у обавези су да измире заостале рате школарина из претходних година. Студенти који обнављају другу годину не плаћају ЕСПБ бодове за завршни рад и стручну праксу.

Студенти основних студија могу платити школарину у пет једнаких рата (прва рата приликом уписа, друга рата до 15. јануара, трећа рата до 15. марта, четврта рата до 15. маја и пета рата до 15. августа текуће школске године). Износ рате не може бити мањи од 16.800 динара.

Студенти мастер студија могу платити школарину највише у 12 месечних рата. Износ рате не може бити мањи од 12.000 динара.

основне
студије

мастер
студије

        ОДЛУКА о усвајању предлога висине школарине за упис студената на основне и мастер струковне студије   [750 kb]
Наведене накнаде важе од школске 2024/2025. године     

        НАКНАДЕ ЗА УСЛУГЕ КОЈЕ НИСУ ОБУХВАЋЕНЕ ШКОЛАРИНОМ   [792 kb]
Наведене накнаде важе од школске 2022/2023. године     

ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА ПЛАЋАЊЕ

 

Све уплате студената врше се искључиво на жиро рачун Академије техничко-уметничких струковних студија Београд:

 

840 – 2119666 – 62

 

УПЛАТИЛАЦ: уписује се име, презиме и адреса студента/уплатиоца;

 

СВРХА УПЛАТЕ: уписује се назив услуге (школарина, пријава испита, итд);

 

ПРИМАЛАЦ: Академија техничко-уметничких струковних студија Београд, Старине Новака 24, Одсек ВГГШ;

 

ШИФРА ПЛАЋАЊА: 189 за готовинско плаћање, 289 за безготовинско плаћање

 

РАЧУН ПРИМАОЦА: 840 – 2119666 – 62

 

ПОЗИВ НА БРОЈ: уписује се бројчана комбинација: 3-број индекса-шифра уплате;

обавезно се прво упише цифра 3 и повлака (3- ), а потом се уписује остали део бројчане комбинације која се састоји од броја индекса и шифре уплате из табеле. Нпр. уколико је број индекса ГИ-1/22, уписује се ГИ-1/22 без размака између бројева и слова.

ШИФРЕ УПЛАТЕ ЗА УСЛУГЕ КОЈЕ ПРУЖА АКАДЕМИЈА

Р.б.

НАЗИВ УЛСУГЕ - СВРХА УПЛАТЕ

ИЗНОС НАКНАДЕ У РСД

ПОЗИВ НА БРОЈ

1

Школарина 

вредност ЕСПБ
 x брoj ЕСПБ

3-број индекса-00

2

Полагање пријемног испита за кандидате за упис на студије

7.000

3-година уписа-22

3

Упис на студије за усклађивање стручног назива

5.000

3-број индекса-14

4

Пријава за треће и свако наредно полагање испита

1.500

3-број индекса-01

5

Пријава испита за студенте уписане по наставним плановима до 2007. године

4.000

3-број индекса-01

6

Полагање испита пред комисијом 

5.000

3-број индекса-17

7

Признавање испита положеног на
 другој високошколској установи
 (по испиту)

1.500

3-број индекса-09

8

Издавање дипломе након завршених
 студија на српском језику

10.000

3-број индекса-16

9

Издавање дипломе након завршених
 студија на српском и енглеском језику

12.000

3-број индекса-16

10

Издавање стандардних уверења и
 потврда о статусу студента
 (не наплаћује се накнада у случају када се
 уверење или потврда издаје за сврху
 регулисања права из социјалног и
 здравственог осигурања, запошљавања,
 смештаја у студентски дом, ради
 добијања студентских кредити и
 стипендија, визе, ради учлањења у
 студентску задругу, регулисања права
 на повлашћену вожњу, регилисања
 војне обавезе)

1.000

3-број индекса-07

11

Издавање уверења за неактивног
 студента или бившег студента.
 Издавање нестандардног уверења (по
 посебном захтеву студента или бившег
 студента), покретања поступка за
 признавање испита

2.000

3-број индекса-07

12

Исписивање са студија

5.000

3-број индекса-08

13

Промена студијског програма (уплаћује
 се након прибављеног одобрења )

5.000

3-број индекса-10

14

Промена испитивача

5.000

3-број индекса-11

15

Замена изабраног предмета другим
 изборним предметом након протека
 рока одређеног за бесплатну промену
 предмета

вредност ЕСПБ
 x брoj ЕСПБ

3-број индекса-03

16

Пријављивање испита у ванредном
 испитном року

3.000

3-број индекса-01

17

Захтев за поништавање испита

3.000

3-број индекса-04

18

Трошкови издавања дупликата индексa

3.000

3-број индекса-06

19

Издавање уверења о положеним
 испитима
 (не наплаћује се накнада у
 случају када се уверење издаје за сврху
 регулисања права из социјалног и
 здравственог осигурања, запошљавања,
 смештаја у студентски дом, ради
 добијања студентских кредити и
 стипендија, визе, ради учлањења у
 студентску задругу, регулисања права
 на повлашћену вожњу, регилисања
 војне обавезе)

2.000

3-број индекса-07

20

Издавање овереног наставног плана и
 програма

3.000

3-број индекса-19

21

Издавање дупликата Уверења о
 стеченом високом образовању

3.000

3-број индекса-20

22

Издавање дупликата дипломе

15.000

3-број индекса-16

23

Полагање додатних испита на студијама

вредност ЕСПБ
 x брoj ЕСПБ

3-број индекса-01

24

Подизање докумената на реверс

1.000

3-број индекса-18

25

Нострификација дипломе стране
 високошколске установе 

20.000

3-број индекса-12

26

Накнада за молбе посебне намене

2.500

3-број индекса-13

28

Трошкови уписа и обнове године
 студија (плаћају само буџетски студенти)

2.000

3-број индекса-02

29

Пријављивање одбране завршног рада на основним студијама (плаћају само буџетски студенти)

3.000

3-број индекса-23

30

Пријављивање одбране мастер рада (плаћају само буџетски студенти)

12.000

3-број индекса-23

 

Пример: студент са бројем индекса ГИ-1/22 

            - позив на број за уплату школарине: 3-ГИ-1/22-00

            - позив на број за уплату пријаве испита: 3-ГИ-1/22-01

 

Пример за попуњавање налога за уплату: