ВИСОКА ГРАЂЕВИНСКО · ГЕОДЕТСКА ШКОЛА БЕОГРАД

Само по ВГГШ

Оснивање и развој Одсека „Висока грађевинско-геодетска школа“

Одсек „Висока грађевинско-геодетска школа“ је правни и суштински следбеник Високе грађевинско-геодетске школе струковних студија у Београду. Висока грађевинско-геодетска школа је формирана 01.06.1996. године, спајањем тадашње Више грађевинске школе и Више геодетске школе из Београда, и од тада је функционисала као јединствена образовна институција са два одсека: Грађевински и Геодетски.

Виша грађевинска школа основана је у новембру месецу 1976. године, под називом ООУР Виша школа усмереног образовања грађевинске струке у оквиру РО Грађевински образовни центар, са још три ООУР-а: Архитектонска техничка школа, Грађевинска техничка школа и Грађевинска школа, са јединственом кадровском и рачуноводственом службом у оквиру радне заједнице заједничке службе.

Школа је школовала кадрове који су добијали звање виши стручни радник и трајала је четири семестра. Школа је по том наставном плану и програму уписивала студенте закључно са школском 1984/85 годином. Школске 1986/87 године Школа постаје Виша грађевинска школа и даље као ООУР у оквиру РО Грађевински образовни центар, све до 1991. године када се Центар укида и сваки ООУР постаје Радна организација. Школовање је трајало четири семестра, с тим што су по новом наставном плану и програму образовани кадрови имали звање ИНЖЕЊЕР ГРАЂЕВИНАРСТВА. Школске 1987/88 године школовање је проширено на пет семестара са истим звањем и истим бројем предмета. Од 1987-2005. године укупно је на Грађевинском одсеку Више грађевинско-геодетске школе дипломирао 1431 студент.

Виша геодетска школа је установљена Законом о оснивању Више геодетске школе (Сл. гласник Народне Републике Србије бр. 23/60) од 18.05.1960. године, а студије су трајале 4 семестра. Школске 1972. године прелази се на студије у трајању од 5 семестара. Студије на Вишој геодетској школи (до 1996. године) и Геодетском одсеку Више грађевинско-геодетске школе (после 1996. године)је до краја 2005. године са успехом завршило 2805 студената.

Формирањем Високе грађевинско-геодетске школе створени су институционални, организациони, кадровски и материјални услови за убрзано усавршавање наставних програма и коришћење најсавременије мерне и рачунарске опреме у образовању грађевинских и геодетских стручњака.

Пратећи потребе грађевинске и геодетске струке у нашој земљи, као и глобалне трендове у образовању (Болоњска декларација), школа је израдила Студију оправданости новог наставног плана и програма Више грађевинско-геодетске школе у Београду у складу са Болоњском декларацијом за потребе добијања сагласности 2002. година.

Министарство је својим решењем број 022-05-128/2002-04 од 14.05.2002. године дало сагласност на предложени Наставни план и програм Више грађевинско-геодетске школе у Београду, и одобрило трогодишње студије (6 семестара) на овој Школи.

Оснивањем Архитектонског смера, 2003. године, Виша грађевинско-геодетска школа је заокружила процес образовања стручњака у три инжењерске области које су узајамно повезане: грађевинарству, архитектури и геодезији.

Висока грађевинско-геодетска школа је успешно спровела поступак акредитацаје у складу са Законом о високом образовању и испунила све критеријуме сходно Правилнику о стандардима и поступку за акредитацију високошколских установа и студијских програма („Службени гласник РС”, број 106/06). На основу тога Школа је добила прво Уверење о акредитацији установе као ВИСОКA ГРАЂЕВИНСКО-ГЕОДЕТСКA ШКОЛA СТРУКОВНИХ СТУДИЈА, и уверења о акредитацији три студијска програма основних студија: Грађевинско инжењерство, Архитектура и Геодезија - геоматика (одлука Комисије за акредитацију и проверу квалитета бр. 612-00-1205/2006-04 од 30.04.2007. године). Министарство Просвете Републике Србије је на основу овог позитивног мишљења Комисије за акредитацију и проверу квалитета издало Дозволу за рад ВИСОКЕ ГРАЂЕВИНСКО-ГЕОДЕТСКЕ ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА (број: 612-00-580/2007-04 од 12.07.2007. године). Након тога ВИСОКA ГРАЂЕВИНСКО-ГЕОДЕТСКA ШКОЛA СТРУКОВНИХ СТУДИЈА је успешно поново акредитована 2012. И 2017. године.

Висока грађевинско-геодетска школа перманентно спроводи све неопходне активности на даљем побољшању квалитета наставног процеса, просторних ресурса и материјално-техничког обезбеђења што је допринело да са успехом прође и наредне циклусе акредитације својих студијских програма (2012. и 2017. године). Као резултат вишегодишњег залагања, потпуне посвећености и напорног рада свих запослених, у фебруару 2017. године, Висока грађевинско - геодетска школа постала је међу првим високошколским установама у Србији успешно акредитовала мастер струковне студије (два студијска прогрма: Грађевинско инжењерство у високоградњи и Геодезија-Геоматика.

По одлуци Владе Републике Србије број 022-7976/2019 од 29.08.2019. године формира се Академијa техничко-уметничких струковних студија Београд (АТУСС), као државна, самостална високошколска установа. Одсек Висока грађевинско-геодетска школа струковних студија (ВГГШ) постаје један од пет Одсека у саставу Академије.

РУКОВОДСТВО ОДСЕКА ВИСОКА ГРАЂЕВИНСКО-ГЕОДЕТСКА ШКОЛА

РУКОВОДИЛАЦ ОДСЕКА ВГГШ
др Марко Мирковић
mirkovicmarko@vggs.rs

- руководи, организује и координира рад и пословање Одсека; припрема, сазива и председава седницама Наставног - стручног већа Одсека; решава студентске молбе и потписује појединачна акта о правима студената у погледу одлагања или ослобађања обавезе плаћања школарине, уписа студената са других високошколских установа, обнове статуса студента и слично; потписује уверења о дипломирању студената Одсека; потписује појединачна акта којима се решава о правима и обавезама из радног односа запослених, по овлашћењу председника Академије, у погледу Одсека којим руководи; врши надзор над остваривањем права студената Одсека којим руководи (упис у годину студија, примена одговарајућег наставног плана и програма, студентски стандард и др.); одговоран је за правовремено и тачно информисање запослених и студената Одсека којим руководи; прати спровођење поступка избора наставника и сарадника; разматра приговор на оцену и даје председнику Академије предлог састава испитне комисије за поновно полагање испита, након усвојеног приговора студента на оцену; обавља и друге сродне послове;

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ОДСЕКА ВГГШ ЗА НАСТАВУ

др Весна Трифуновић Драгишић

vesnatd@vggs.rs

- непосредно руководи радом Наставно-образовне јединице у складу са налозима руководиоца Одсека, председника Академије и одлукама Наставно-стручног већа Одсека или Наставно-стручног већа Академије; надзире организацију и уопште рад ужих организационих јединица у оквиру Наставно-образовне јединице Одсека; координира и учествује у изради предлога распореда наставе и предлога распореда одржавања испита у Одсеку; руководи процесом уписа студената у Одсеку; разматра молбе, захтеве и приговоре студената и других корисника услуга Одсека и по овлашћењу руководиоца Одсека одлучује о истима; обавља и друге сродне послове;

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ОДСЕКА ВГГШ ЗА ОПШТЕ И ТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

Милош Марковић
milmarkovic85@gmail.com

- обавља надзор над радом Стручних служби Одсека, по налогу/овлашћењу руководиоца Одсека; врши контролу и надзор над обављањем редовног одржавања и поправки - мањег обима, односно радно ангажује трећа лица, уз одобрење руководиоца Одсека, у случају поправки и кварова већег обима; врши координацију свих ненаставних активности; координира процес утврђивања потреба за потрошним материјалом, рачунарском опремом и осталих потрепштина неопходних за рад Одсека; учествује у изради техничких спецификација за набавке; координира процес утврђивања потреба за материјалним средствима намењеним инвестиционом, текућем и техничком одржавању; надзире рад Комисије за издавачку делатност Академије; обавља и друге сродне послове;

ШЕФ ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДОДСЕКА и

РУКОВОДИЛАЦ СТУДИЈСКЕ ГРУПЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО:

др Дарко Пламенац
darkoplamenac@vggs.rs

- руководи, организује и координира рад и пословање пододсека; координира рад наставника, сарадника и ненаставног особља на пододсеку; учествује у изради нацрта Плана и програм извођења наставе (распореди предавања, вежби, колоквијума, семинара, консултација, испита, праћење менторског рада и др.); врши надзор над остваривањем права студената (упис у годину студија, примена одговарајућег наставног плана и програма, студентски стандард и др.); одговоран је за благовремено и тачно информисање студената; стара се о правилном испуњавању административних и других обавеза наставника и сарадника на пододсеку (благовремено враћање записника са испита, упис оцена у индекс, редовно одржавање консултација, уредно вођење евиденција од стране наставника, јавност испита и др.);
континуирано организује, координира, усмерава, прати и надзире реализацију образовног и наставног процеса на студијском програму којим руководи, као и квалитет, обим и друге релевантне параметре рада лица ангажованих у настави на СП којим руководи; прати упис, напредовање и дипломирање студената на СП којим руководи; разматра молбе, захтеве и приговоре студената СП којим руководи, поступа по истима када је надлежан; потписује листе изборних предмета студената, износи мишљење на захтеве студената за замену предмета, као и на друге поднеске студената, где се тражи мишљење руководиоца СП; одобрава постављање образовних садржаја на сајт или интернет страницу СП којим руководи; обавља и друге сродне послове;

ШЕФ ГЕОДЕТСКОГ ПОДОДСЕКА и

РУКОВОДИЛАЦ СТУДИЈСКЕ ГРУПЕ ЗА ГЕОДЕЗИЈУ-ГЕОМАТИКУ

др Рајко Савановић
rajkosavanovic@vggs.rs

- руководи, организује и координира рад и пословање пододсека; координира рад наставника, сарадника и ненаставног особља на пододсеку; учествује у изради нацрта Плана и програм извођења наставе (распореди предавања, вежби, колоквијума, семинара, консултација, испита, праћење менторског рада и др.); врши надзор над остваривањем права студената (упис у годину студија, примена одговарајућег наставног плана и програма, студентски стандард и др.); одговоран је за благовремено и тачно информисање студената; стара се о правилном испуњавању административних и других обавеза наставника и сарадника на пододсеку (благовремено враћање записника са испита, упис оцена у индекс, редовно одржавање консултација, уредно вођење евиденција од стране наставника, јавност испита и др.);
континуирано организује, координира, усмерава, прати и надзире реализацију образовног и наставног процеса на студијском програму којим руководи, као и квалитет, обим и друге релевантне параметре рада лица ангажованих у настави на СП којим руководи; прати упис, напредовање и дипломирање студената на СП којим руководи; разматра молбе, захтеве и приговоре студената СП којим руководи, поступа по истима када је надлежан; потписује листе изборних предмета студената, износи мишљење на захтеве студената за замену предмета, као и на друге поднеске студената, где се тражи мишљење руководиоца СП; одобрава постављање образовних садржаја на сајт или интернет страницу СП којим руководи; обавља и друге сродне послове;

РУКОВОДИЛАЦ СТУДИЈСКЕ ГРУПЕ ЗА АРХИТЕКТУРУ

др Катарина Јевтић Новаковић
vggs.urb@gmail.com

- континуирано организује, координира, усмерава, прати и надзире реализацију образовног и наставног процеса на студијском програму којим руководи, као и квалитет, обим и друге релевантне параметре рада лица ангажованих у настави на СП којим руководи; прати упис, напредовање и дипломирање студената на СП којим руководи; разматра молбе, захтеве и приговоре студената СП којим руководи, поступа по истима када је надлежан; потписује листе изборних предмета студената, износи мишљење на захтеве студената за замену предмета, као и на друге поднеске студената, где се тражи мишљење руководиоца СП; одобрава постављање образовних садржаја на сајт или интернет страницу СП којим руководи; обавља и друге сродне послове;

РУКОВОДИЛАЦ ПРАВНИХ, КАДРОВСКИХ И АДМИНИСТРАТИВНИХ ПОСЛОВА –

ШЕФ КАНЦЕЛАРИЈЕ СТРУЧНИХ СЛУЖБИ ОДСЕКА ВГГШ

Урош Радованчев, дипл. правник
radovancev@gmail.com

- руководи и координира радом Канцеларије стручних служби Одсека и радом Канцеларије стручних служби Одсека са другим организационим јединицама Одсека и Академије; организује, руководи, координира, прати и контролише извршење општих, правних, кадровских и административних послова у оквиру Одсека; прати спровођење и усклађеност општих и појединачних аката са прописима из делокруга рада, прати и проучава законе, прописе и стручну литературу која се односи на делатност и пословање Одсека; прати и учествује у припреми општих аката, уговора и других општих и појединачних аката; комуницира са студентима о питањима њиховог статуса, даје упутства и пружа стручну помоћ по питањима која се тичу студената и студентског статуса; пружа стручну помоћ у радноправним, дисциплинским и другим поступцима и у другим правним пословима који се тичу Одсека; припрема нацрте за све врсте уговора, одлука и других аката везаних за опште пословање Одсека; по потреби или по налогу, учествује у раду органа, сталних или повремених тела или комисија Одсека и Академије; обавља и друге сродне послове;